DIY Recipe: Appetizing Fruit custard trifal

Posted on

Fruit custard trifal.

Fruit custard trifal You can make Fruit custard trifal using 6 ingredients and 8 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Fruit custard trifal

 1. You need of milk.
 2. It’s of sugur.
 3. It’s of custard powder.
 4. Prepare of cream.
 5. Prepare of plain cake.
 6. It’s of strawberry.

Fruit custard trifal step by step

 1. Pehle sub ingredients ek jagah kar lein.
 2. 1 1/2 liter milk main sy 1 cup milk alag kar ke us main 8 tbsp custard powder add kar ke mix kar lein.
 3. Milk boil krein aur sugur add kar ke 5 min pakain phir flem slow kar dein aur custard add krein.
 4. Slow flame par custard ko thick hone tak pakain aur dish main ek layer custard ki laga kar fridge main cool hone ke liye rakh dein.
 5. Aub strawberry ko ek pen main dalein 1/2 cup sugur add krein aur medium flame par thick si pure bana lein strawberry ke chunks rehne chahye phir flem off kar dein aur cool hone ke liye fridge main thanda kar lein.
 6. Cream wipe kar lein aur side kar dein.
 7. Aub set custard par strawberry ki layer lagain phir cake ke cube kar ke layer lagain phir cream ke layer dein phir top par dobara strawberry sy decorate kar dein.
 8. Delicious fruit custard trifle ready hai.

recipe by Afshan Tabassum @cookpad

Share this post: